Werking van de management ondersteunende functies

Parlementaire vraag gesteld door de heer Ben Weyts Vraag De creatie van verticale en horizontale federale overheidsdiensten (FOD’s) was een belangrijke pijler van de Copernicus-hervorming. Drie van de vier horizontale FOD’s zijn verantwoordelijk voor diensten die alle FOD’s aanbelangen: Budget en Beheerscontrole (BB), Personeel en Organisatie (PO) en ICT (Informatie- en Communicatietechnologie). Deze drie FOD’s…

Fonctionnement des fonctions d’assistance managériale

Question parlementaire posée par Monsieur Ben Weyts Question La création de services publics fédéraux (SPF) verticaux et horizontaux a constitué un pilier important de la réforme Copernic. Trois des quatre SPF horizontaux sont responsables de services qui concernent l’ensemble des SPF: Budget et Contrôle de gestion (BB), Personnel et Organisation (PO) et TIC (technologie de…

Federale overheidsdiensten en overheidsbedrijven. – Stakingsdagen.

Parlementaire vraag  door Mevrouw Lahaye-Battheu Sabien Vraag Naar aanleiding van het antwoord van de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten in verband met het aantal stakingsdagen beoog ik deze gegevens van de federale overheidsdiensten en/of voor de overheidsbedrijven waarvoor u bevoegd bent (vraag nr. 14 van 12 januari 2012, Vragen en Antwoorden,…

Departementen. – Opvolging aantal adviesraden, commissies en andere organen

Parlementaire vraag gesteld door de heer Ben Weyts Vraag In het verleden beantwoordde u reeds mijn vragen of de vragen van volksvertegenwoordiger Peter Luykx betreffende adviesraden, commissies, comités, hoge raden, enzovoort die onder uw bevoegdheid ressorteren. Ter opvolging rijzen de volgende vragen. 1. Welke adviesraden, commissies, comités, hoge raden, enzovoort werden er sindsdien afgeschaft? 2.…

Départements. – Suivi du nombre de conseils consultatifs, commissions et autres organes

Question parlementaire posée par Monsieur Ben Weyts Question Vous avez déjà répondu par le passé à mes questions ou à celles du député Peter Luykx en matière de conseils consultatifs, commissions, comités, conseils supérieurs, etc. relevant de votre compétence. À des fins de suivi, je souhaiterais vous poser les questions ci-après. 1. Quels conseils consultatifs,…

Optifed promoot efficiëntie binnen federale overheidsdiensten zonder extra investeringen

Eerste minister Elio Di Rupo, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert richten Optifed op. Een kleine en tijdelijke cel ambtenaren spoort goede efficiëntiepraktijken in de federale overheid op en past ze vervolgens toe in zoveel mogelijk andere diensten.   De federale…

Optifed encourage l’efficience au sein des Services Publics Fédéraux sans investissements supplémentaires

Le Premier Ministre, Elio Di Rupo, le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, Olivier Chastel, et le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics, Hendrik Bogaert, créent Optifed. Une petite cellule temporaire de fonctionnaires identifiera les bonnes pratiques d’efficience au sein de l’Etat fédéral et les adaptera…