Investeren in de jonge generatie, is zich inspannen voor een duurzame ontwikkeling van de maatschappij

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van het kind op 20 november, bracht Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel in herinnering dat de toepassing van de rechten van het kind zowel een verantwoordelijkheid is als een essentiële voorwaarde om de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling te bereiken. Indien de rechten van kinderen op onderwijs, op…

Investir dans la jeune génération, c’est œuvrer pour un développement durable de la société

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant ce 20 novembre, le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel rappelle que la mise en œuvre des droits de l’enfant est à la fois une responsabilité et une condition essentielle à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. La non-réalisation des droits de…

België verheugd over het definitieve Europese standpunt voor het Forum van Busan

Tijdens de EU-raad over Ontwikkelingssamenwerking, sprak Minister Olivier Chastel zijn tevredenheid uit over de vastlegging van het Europese standpunt met het oog op het 4e Internationale Forum over de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp in Busan (Zuid-Korea) eind deze maand. « Deze strategische ontmoeting stelt ons voor een dubbele uitdaging: we moeten met de ondertekenaars van de…

La Belgique se réjouit de la finalisation de la position européenne pour le Forum de Busan

Lors du Conseil de l’UE consacré à la Coopération au développement, le Ministre Olivier Chastel s’est réjoui de la finalisation de la position européenne en vue du 4e Forum international sur l’efficacité de l’aide au développement qui se déroulera à Busan (Corée du Sud) à la fin de ce mois. « Ce rendez-vous stratégique représente un…

Belgische oproep tot steun aan de ontwikkeling van de lokale privésector in ontwikkelingslanden

Na de buitengewone Algemene vergadering van BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, toonde Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel zich verheugd over de aanzienlijke financiële middelen die de Belgische staat dit jaar nog ter beschikking stelt voor de ontplooiing van een beleid voor rechtstreekse en onrechtstreekse ondersteuning van de lokale privésector in de ontwikkelingslanden. Deze ondersteuning…

Mobilisation belge pour un soutien au développement du secteur privé local dans les pays en développement

A l’issue de  l’Assemblée générale extraordinaire de BIO, la Société belge d’investissement dans les pays en développement, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel se réjouit des moyens financiers importants octroyés, cette année encore, par l’Etat belge pour la mise en œuvre d’une politique de soutien direct et indirect au secteur privé local,…