Olivier Chastel : België is verheugd over de vooruitgang die door Kroatië geboekt werd maar veel rest nog te doen in het vooruitzicht van zijn toetreding tot de EU

Op 18 april heeft de Minister belast met Europese Zaken, Olivier Chastel zijn Kroatische homoloog, de heer Andrej Plenkovic ontvangen. Tijdens het onderhoud heeft de minister de Belgische steun aan het principe van toetreding van de landen in de Westelijke Balkan, en meer bepaald van Kroatië, bevestigd « Het dossier van de EU-uitbreiding is trouwens…

Olivier Chastel : la Belgique se félicite des progrès accomplis par la Croatie mais beaucoup reste à faire en vue de son adhésion à l’UE

Ce 18 avril, le Ministre en charge des Affaires européennes Olivier Chastel a reçu son homologue croate, M. Andrej Plenkovic. Lors de cet entretien bilatéral, le Ministre a confirmé le soutien belge au principe de l’adhésion des pays des Balkans occidentaux et plus particulièrement de la Croatie. « Le dossier de l’élargissement a d’ailleurs été…

Minister Chastel verheugd over de effectieve oprichting van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, is zeer verheugd dat het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ) nu snel in werking zal treden, dankzij de stemming in de Kamer van donderdag 7 april. De wet ter oprichting van dit Fonds werd immers begin 2010 reeds uitgevaardigd, maar kon tot nu toe niet uitgevoerd worden wegens…

Le Ministre Chastel se réjouit de la mise en œuvre effective du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire

Le Ministre de la Coopération au Développement, Olivier Chastel, se réjouit que le Fonds belge pour la Sécurité alimentaire (FBSA) puisse être rapidement mis en œuvre grâce au vote intervenu ce jeudi 7 avril à la Chambre. En effet, la loi qui crée ce nouveau Fonds a été promulguée début 2010 mais n’a pu être…

Olivier Chastel verheugd over de score van 0,8% inzake niet-omgezette richtlijnen

In overleg met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, heeft de Minister, die belast is met Europese zaken, voor de Ministerraad meer uitleg gegeven over de omzetting en de uitvoering van Europees recht in Belgisch recht. « Met 12 niet-omgezette richtlijnen, behalen we een score van 0,8% niet-omgezette richtlijnen en doen we het dus beter…

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, is verheugd over de goede score die België behaalde in het rapport van de OESO over overheidsontwikkelingshulp in 2010

Op 6 april 2011 publiceerde de OESO haar jaarlijkse rapport over de uitgaven voor overheidsontwikkelingshulp (ODA). De resultaten voor 2010 springen in het oog: de Belgische ODA bedroeg 0.64 % van het BBP. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking droeg in 2010 flink bij aan wat de OESO een historisch hoogtepunt noemt voor de ODA; « ons land…

Le Ministre de la Coopération au développement, Olivier Chastel, se réjouit du bon score de la Belgique dans le rapport de l’OCDE sur l’aide publique au développement en 2010

Ce 6 avril 2011, l’OCDE a publié son rapport annuel sur les dépenses d’aide publique au développement (APD) qui démontre des résultats remarquables pour l’année 2010, à savoir une APD belge égale à 0.64 % du PIB. La Coopération belge a bien contribué à ce que l’OCDE appelle un pic historique pour l’APD en 2010…