Olivier Chastel: « Europa en haar instellingen zijn goed op dreef! »

Op 19 oktober 2010 stelde staatssecretaris Olivier Chastel de situatie van de werkzaamheden van het Belgische presidentschap voor aan de EU-raad voor de Conferentie van Voorzitters van de commissies van het Europese Parlement. Deze instantie is het politieke orgaan dat een betere samenwerking tussen de verschillende parlementaire commissies bewerkstelligt. Ze is samengesteld uit de voorzitters…

« L’Europe et ses institutions sont bel et bien en action ! »

Ce 19 octobre, le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a présenté l’état des travaux de la Présidence belge du Conseil de l’UE devant la Conférence des Présidents des commissions du Parlement européen. Cette instance est l’organe politique permettant d’assurer une meilleure coopération entre les différentes commissions parlementaires. Elle est ainsi composée des présidents de toutes les…

Het Belgische voorzitterschap is verheugd met de invoering van de Europese dienst voor extern optreden

De Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel hield eraan de verslaggevers van het Europese parlement te danken die werkten aan de verschillende dossiers voor de invoering van de Europese dienst voor extern optreden. Voor de concrete start van deze dienst, moesten nog drie instrumenten bekrachtigd worden : het financieel reglement, het statuut van het personeel…

La Présidence belge se félicite de la mise en place effective du Service européen pour l’action extérieure

Le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel a tenu à remercier les rapporteurs du Parlement européen qui ont travaillé sur les différents dossiers nécessaires à la mise en oeuvre du Service européen d’action extérieure. Pour que ce service soit mis en place concrètement, il nous fallait encore adopter trois instruments : le règlement financier,…

Olivier Chastel: « Het probleem van de armoede stopt niet aan de grenzen van de EU »

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, vertegenwoordigd door Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, heeft zich in plenaire vergadering van het Europees Parlement uitgesproken over de dimensie ‘ontwikkeling’ van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Voor Olivier Chastel stopt het probleem van de armoede niet aan de grenzen van de…

Olivier Chastel : « le défi de la pauvreté ne se limite pas aux frontières de l’UE »

La Présidence belge du Conseil de l’UE, représentée par le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel, s’est exprimée en séance plénière du Parlement européen sur la dimension « développement » de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Pour Olivier Chastel, le défi de la pauvreté ne se limite pas aux frontières de…

Missie van de staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel in het Europese Parlement in Straatsburg

Op 19 en 20 oktober 2010 zal de staatssecretaris voor Europese zaken het Belgische voorzitterschap van de EU-raad opnieuw voorstellen aan het Europese Parlement in Straatsburg. In dit kader zal Olivier Chastel aan de zijde van Hoge Vertegenwoordiger Cathy Ashton deelnemen aan de debatten over de Europese dienst voor externe acties, vooral met betrekking tot…

Mission du Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel au Parlement européen à Strasbourg ce 19 et 20 octobre

Ces 19 et 20 octobre, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes représentera la Présidence belge du Conseil de l’UE auprès du Parlement européen à Strasbourg. Dans cette perspective, Olivier Chastel assistera, aux côtés de la Haute Représentante Cathy Ashton, aux débats sur le Service européen pour l’action extérieure concernant en particulier le règlement financier et…