« De situatie van de Roma moet in het kader van een geïntegreerde aanpak worden benaderd »

In het kader van de actualiteitsvragen tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement, heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel het woord genomen over de situatie van de Roma in Europa, in naam van het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. br/> De Staatssecretaris herinnerde aan de waarden en de principes van…

Olivier Chastel : « La situation des Roms doit être abordée dans le cadre d’une approche intégrée

Dans le cadre des questions d’actualité organisées lors de la session plénière du Parlement européen, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel est intervenu sur la situation des Roms en Europe, au nom de la Présidence du Conseil de l’Union européenne. Le Secrétaire d’Etat a rappelé les valeurs et les principes de l’Union, ainsi…

Omzetting van richtlijnen : Olivier Chastel wil onze goede score evenaren

In overleg met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel op de Ministerraad een stand van zaken opgemaakt van de omzetting van richtlijnen in Belgisch recht. Tijdens deze vergadering hebben de Ministers de individuele fiches van om te zetten richtlijnen overhandigd. Op 24 september zal een evaluatie van deze…

Transposition des directives : pour Olivier Chastel, il est important de confirmer notre bon score

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel a fait le point en Conseil des ministres sur la transposition des directives dans le droit belge. Lors de cette réunion, les Ministres ont transmis les fiches individuelles des directives qu’ils doivent transposer. Une évaluation de ces…