Omzetting van de Europese richtlijnen : evaluatie van de stand van zaken door Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier CHASTEL

In overleg met de Minister van Buitenlandse zaken, Yves LETERME, heeft Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Europese Zaken, op vrijdag 2 oktober een uiteenzetting gegeven voor de Ministerraad over de huidige stand van zaken inzake de omzetting van Europees recht in Belgisch recht. België moet, over het algemeen, alles in het werk stellen om haar deficit…

Transposition des directives européennes : évaluation de l’état d’avancement par le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier CHASTEL

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Yves LETERME, Olivier CHASTEL, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, a présenté au Conseil des Ministres ce vendredi 2 octobre l’état d’avancement du droit européen dans la législation belge. De façon générale, la Belgique doit mettre tout en œuvre pour réduire son déficit en matière de transposition et…

België veroordeeld voor de niet-omzetting van een EU-richtlijn : uitleg van Staatssecretaris Olivier Chastel

De Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel heeft uitgelegd dat momenteel 5 richtlijnen onder federale bevoegdheid een omzettingsachterstand van meer dan twee jaar vertonen. Na deze termijn is de nultolerantie van toepassing. Van deze 5 richtlijnen, hebben er 3 betrekking op de weefsels en cellen van menselijke oorsprong. De twee andere richtlijnen hebben betrekking op…

La Belgique condamnée pour non-transposition d’une directive UE : Précisions du Secrétaire d’Etat Olivier CHASTEL

Le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier CHASTEL a tenu à préciser qu’actuellement, 5 directives de compétence exclusivement fédérale ont un retard de transposition de plus de deux ans. Une tolérance zéro est d’application une fois ce délai dépassé. Parmi ces 5 directives, 3 concernent les tissus et cellules d’origine humaine. Les deux autres directives…

Ministerraad: De Staatssecretaris noteert vooruitgangen in de omzetting van europese richtlijnen

In overleg met de Minister van Buitenlanse Zaken Yves Leterme, heeft de Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel de vooruitgang bij de omzetting van Europese richtlijnen in het Belgisch recht toegelicht aan de Ministerraad. Volgens het scorebord van de Europese Commissie, gepubliceerd in juli 2009, heeft België een tekort van 1,2% (20 niet-omgezette richtlijnen waaronder…

Conseil des Ministres : Le Secrétaire d’Etat Olivier CHASTEL note des progressions dans la transposition des directives européennes

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Yves LETERME, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier CHASTEL a présenté au Conseil des Ministres l’état d’avancement de la transposition des directives européennes en droit belge. D’après le tableau publié par la Commission européenne en juillet 2009, la Belgique a un déficit de 1,2%, soit 20…

Overlercomité: De Staatssecretaris Olivier Chastel impliceert de Gewesten en de Gemeenschappen in de omzetting van EU-richtlijnen

Namens de FOD Buitenlandse Zaken en Minister Yves Leterme, heeft de Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel woensdag 16 september de vooruitgang bij de omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht toegelicht aan het overlegcomité. Tijdens deze vergadering heeft Olivier Chastel zijn collega’s van de Gewesten en de Gemeenschappen gesensibiliseerd voor het belang van de…

Comité de concertation : Le Secrétaire d’Etat Olivier CHASTEL implique les Régions et les Communautés dans la transposition des directives européennes

Au nom du SPF Affaires étrangères et de son Ministre Yves LETERME, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier CHASTEL a présenté ce mercredi 16 septembre au Comité de concertation l’état d’avancement en matière de transposition des directives européennes dans le droit belge. Lors de cette réunion, Olivier CHASTEL a sensibilisé ses collègues des Régions…