Effect van de pensioenmaatregelen op het stelsel van arbeidsongeschiktheid (MV 10471)

De regering hervormt het pensioenstelsel met als doel mensen langer aan het werk te houden. Een aantal maatregelen heeft ongetwijfeld een weerslag op het stelsel van arbeidsongeschiktheid. 1. Kan u meedelen of op regeringsniveau over de impact van de pensioenhervorming op het stelsel van de arbeidsongeschiktheid werd overlegd? 2. Wat is de verwachte budgettaire impact…

Federale Overheidsdiensten – Thuiswerk – Telewerk – Evolutie – Faciliteiten – Beveiliging

In het verleden stelde ik reeds een aantal vragen over thuiswerk bij de Federale Overheidsdiensten (FOD’s). Om de evolutie hiervan op te volgen, herhaal ik de meeste vragen. Graag zou ik verder de aandacht willen vestigen op een aantal andere elementen. De staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit schreef (schriftelijke vraag 5-8153): « De werknemers van…