Poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Action Fédéral de Simplification Administrative

Sur proposition du Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel, le Conseil des Ministres a approuvé ce vendredi 12 juillet le contenu du formulaire relatif à l’analyse d’impact de la réglementation. L’élaboration d’une loi au niveau fédéral présente souvent le risque de léser certains publics tout simplement parce que l’impact de cette loi a été…

Gemeenschappelijke monitoring van ICT-activiteiten leidt naar efficiëntiewinsten en kostenbesparingen

Op voordracht van de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken heeft de Ministerraad op vrijdag 5 juli een omzendbrief goedgekeurd waarbij een doorlopende monitoring van de informaticabehoeften van de verscheidene departementen wordt ingevoerd. Deze omzendbrief heeft als doel om informatie inzake ICT-activiteiten en -kredieten volgens een schematische structuur en…

Un monitoring conjoint des activités ICT mène à des gains d’efficience et des économies

Sur proposition du Ministre du Budget et de la Simplification administrative et du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, le Conseil des Ministres a approuvé ce vendredi 5 juillet une circulaire procédant à un monitoring permanent des besoins en informatique des différents départements. Cette circulaire vise à collecter les informations relatives aux activités et crédits…

Inspectie van Financiën. – Negatieve adviezen. – Goedkeuring door de minister

Schriftelijke vraag van De heer Kristof Waterschoot Vraag De Inspectie van Financiën is onder meer bevoegd om aanbevelingen te doen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette middelen te verhogen en de werking van de overheidsdiensten te verbeteren. Een negatief advies van de Inspectie van Financiën betekent niet dat het dossier definitief geblokkeerd wordt.…

Tewerkstelling van gehandicapten in de federale overheidsdiensten

Schriftelijke vraag van De heer Guy D’Haeseleer Vraag Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het…