Begroting

« We nemen onze verantwoordelijkheid en houden toezicht op het uitgaventempo »

« We nemen onze verantwoordelijkheid en houden toezicht op het uitgaventempo »

In het licht van de nieuwe ramingen van het Planbureau met betrekking tot de groei in 2014 (daling met 0,3%) heeft Minister van Begroting Olivier Chastel op 10 september een omzendbrief betreffende het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het jaar 2014 bekendgemaakt. Deze beslissing vult de omzendbrief aan betreffende de realisatie van de doelstellingen inzake onderbenutting en het toezicht op het uitgaventempo van de begroting 2014 die op 17 januari werd goedgekeurd en ook de omzendbrief van 30 april betreffende ...

Lees verder →
0

Olivier Chastel neemt kennis van nieuw rapport Monitoringcomité

Olivier Chastel neemt kennis van nieuw rapport Monitoringcomité

Het Monitoringcomité heeft een nieuw rapport aan Minister van Begroting Olivier Chastel bezorgd. Dit rapport gaat over de opvolging van de begroting 2014, de opmaak van de begroting 2015 en bevat een voorafbeelding van de begroting van Entiteit I voor de periode 2014-2019. De Minister heeft er kennis van genomen en heeft de leden van de Kern en de Minister van Financiën hiervan op de hoogte gebracht.

Het comité heeft de opdracht de evolutie van de inkomsten en de uitgaven van ...

Lees verder →
0

Uit de EDP en nu verder werken!

Uit de EDP en nu verder werken!

Het Monitoringcomité heeft haar rapport over de opvolging van de begroting 2014 en de opmaak van de begroting 2015 aan Minister van Begroting Olivier Chastel bezorgd. De Minister heeft er kennis van genomen en heeft de leden van de Kern en de Minister van Financiën hiervan op de hoogte gebracht.

Het comité heeft de opdracht de evolutie van de inkomsten de uitgaven van de Staat op te volgen en om precieze rapporten voor te bereiden over de huidige en toekomstige situatie ...

Lees verder →
0

Europese Commissie haalt België uit buitensporig tekortprocedure

Europese Commissie haalt België uit buitensporig tekortprocedure

Eerste Minister Elio Di Rupo, Minister van Begroting Olivier Chastel en Minister van Financiën Koen Geens reageren tevreden op de beslissing van de Europese Commissie om België uit de in 2009 opgestarte buitensporig tekortprocedure te halen.

Deze beslissing toont aan dat de Regering het begrotingstekort op een duurzame manier heeft teruggedrongen en dat de ernstige manier waarop de opeenvolgende begrotingsoefeningen werden aangepakt, geapprecieerd wordt door de Europese Commissie.

De Regering volgt de uitvoering van de begroting 2014 van dichtbij op. Tegelijk ...

Lees verder →
0

Stabiliteitsprogramma 2014 -2017

Stabiliteitsprogramma 2014 -2017

Net zoals ieder jaar moest België tegen eind april een Stabiliteitsprogramma bij de Europese Commissie in te dienen. In dit Stabiliteitsprogramma moeten de begrotingsdoelstellingen voor de jaren 2014  tot 2017 voorgesteld worden.

Het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 introduceerde enkele nieuwe vereisten in tegenstelling tot de vorige jaren. Ten eerste wordt over de algemene begrotingsdoelstelling van de overheden vooraf in het Overlegcomité overlegd. Ten tweede   dient de vastlegging in nominale en in structurele termen van de individuele begrotingsdoelstellingen van de diverse ...

Lees verder →
0

Eurostat bevestigt Belgische begrotingscijfers

Eurostat bevestigt Belgische begrotingscijfers

Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie bevestigde op 23 april het Belgische begrotingscijfer van -2,6 procent van het bbp voor het jaar 2013. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) had dit cijfer eerder deze maand nog voorgesteld.

 

Deze bekendmaking bevestigt dus niet alleen dat België zich duurzaam verwijderd van de grens van 3 procent, zoals de Commissie al aangaf, maar ook dat België de door de Commissie voorgeschreven doelstelling van een deficit van -2,6 procent haalt. Eurostat berekende ...

Lees verder →
0

Begroting 2014 – Begrotingscontrole

Begroting 2014 – Begrotingscontrole

Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) heeft als begrotingsdoelstelling voor het jaar 2014 een maximaal deficit van -2,5%.

In haar rapport dat op 18 maart aan de Regering werd overhandigd stelde het Monitoringcomité dat de Regering voor wat betreft de uitvoering van de begroting beantwoordde aan de vooropgestelde doelstellingen. Enkel een klein verschil van -45 miljoen euro werd geïdentificeerd tussen enerzijds de initiële doelstelling en anderzijds de raming.

Werkgroepen (primaire uitgaven, fiscale inkomsten en sociale zekerheid) hebben het rapport van het ...

Lees verder →
0

Rapport van het Monitoringcomité : een kleine bijstelling van 45 miljoen voor de federale begroting 2014

Rapport van het Monitoringcomité : een kleine bijstelling van 45 miljoen voor de federale begroting 2014

Het Monitoringcomité heeft haar rapport over de uitvoering van de begroting 2014 overhandigd aan Minister van Begroting Olivier Chastel. De Minister heeft er kennis van genomen en informeerde de leden van de Kern en de Minister van Financiën hierover.

Het Monitoringcomité bestaat uit hoge ambtenaren van de FOD’s Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit vertegenwoordigers van de parastatalen en het hoofd van het korps van de Inspectie van Financiën. Het comité heeft als opdracht de evolutie van de inkomsten en ...

Lees verder →
0

Stemming in het Parlement over de implementatie van het Europees Begrotingsverdrag

Stemming in het Parlement over de implementatie van het Europees Begrotingsverdrag

Minister van Begroting Olivier Chastel is tevreden met de goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie (het zogenaamde “begrotingsverdrag”).

Dit akkoord voorziet in de implementatie van het Begrotingsverdrag dat België op 2 maart 2012 ondertekende en dat op 1 januari 2013 in werking. Op 29 november 2013 had het ...

Lees verder →
0

“De begrotingsernst werpt haar vruchten af !”

“De begrotingsernst werpt haar vruchten af !”

Minister van Begroting Olivier Chastel heeft met tevredenheid kennis genomen van de naar boven bijgestelde rating voor België door Standard & Poors.

Het ratingagentschap Standard and Poor’s (S&P) verklaarde vrijdag dat de “negatieve” outlook op lange termijn werd bijgesteld naar “stabiel” voor België.

Het agentschap herinnert eraan dat een dergelijke stabiele outlook aanduidt dat de waarschijnlijkheid dat deze notering wordt aangepast, naar boven of naar beneden, lager is dan één op drie. De notering “AA” op lange termijn en “A-1+” op korte ...

Lees verder →
0
Page 1 of 12 12345...»