Portret door Charles Michel

Portret door Charles Michel, Voorzitter van de Mouvement réformateur

Ik heb Olivier leren kennen in het kader van de gemeenteraads- en provinciale verkiezingen van 1994. Van strijdmakker is Olivier geëvolueerd tot een echte vriend, die altijd menselijke warmte en enthousiasme uitstraalt. Hij is dynamisch en onvermoeibaar en wil bergen verzetten voor zijn land, voor zijn provincie Henegouwen en voor zijn stad, Charleroi, in het bijzonder.

Olivier is apotheker van opleiding, en hij werkt dan ook systematisch, nauwkeurig en georganiseerd. Hij heeft een indrukwekkend aantal verantwoordelijkheden uitgeoefend. Als plaatsvervanger van Daniel Ducarme, werd Olivier in februari 2004 Minister van Kunsten, Letteren en Media in de regering van de Franse Gemeenschap. Als ondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en als parlementslid engageerde Olivier zich in de Commissie « Infrastructuur » en Overheidsondernemingen en boog hij zich over belangrijke dossiers in verband met de verkeersveiligheid, de NMBS, de Post, Belgacom,… Hij vertegenwoordigde ook de Mouvement réformateur in de Commissie die meer duidelijkheid moest scheppen over het faillissement van SABENA.

Sinds 2004 is Olivier voorzitter van de MR-federatie Henegouwen. Onder zijn impuls werden verschillende ontmoetingen met de lokale, provinciale, gewestelijke en federale mandatarissen georganiseerd. Met het luisterende oor voor iedereen, dat hem zo kenmerkt, werd zijn politieke gevoel aangescherpt.

In maart 2008 werd Olivier aangesteld als Staatssecretaris voor Europese zaken. Hij werd belast met de voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de EU-raad. Een echte uitdaging voor onze Henegouwer, maar hij heeft zijn taak schitterend volbracht! Eind 2010 werd het Belgisch Voorzitterschap immers met succes afgerond: er werden op Europees niveau verschillende initiatieven genomen, waaronder de verordening over het burgerinitiatief, een dossier dat door Olivier werd onderhandeld in naam van de EU-raad. Zijn hoofddoel was trouwens om Europa tastbaar en toegankelijk te maken voor de burger. Onlangs heb ik mijn ministerportefeuille, die ik niet wilde cumuleren met het voorzitterschap van de MR, met genoegen aan hem overgedragen. Ik ben ervan overtuigd dat Olivier de talloze uitdagingen die hem op ontwikkelingssamenwerking wachten, met succes zal aangaan, net als alle andere verantwoordelijkheden die hem nog zullen worden toevertrouwd ! Olivier heeft de vele uitdagingen die hem op ontwikkelingssamenwerking wachtten met succes het hoofd geboden.


Olivier vervolgt zijn parcours op federaal niveau, want sinds 6 december bezet hij een sleutelpost in de nieuwe regering : Minister van Begroting en Administratieve vereenvoudiging. De uitdagingen zijn van formaat, want de overheidsfinanciën moeten gesaneerd worden, en tegelijkertijd moet en de dagelijkse contacten van miljoenen Belgen en duizenden ondernemingen met de administraties zo eenvoudig mogelijk verlopen.

Oktober 2014 : Federaal Volksvertegenwoordiger

Charles Michel

Voorzitter van de Mouvement réformateur