Financiering van de universitaire ontwikkelingssamenwerking

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag : Universitaire ontwikkelingssamenwerking is een belangrijk onderdeel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Net zoals VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversaire Road-University Development Cooperation) middelen ontvangt voor de universitaire samenwerking met Vlaamse universiteiten, ontvangt CIUF-CUD (Conseil Interuniversitaire de la Communauté française-Commission universitaire pour le Développement) deze voor samenwerking met de Franstalige universiteiten.…

Raad van de Europese Unie – Standpunten van België – Consensus met de gewesten of gemeenschappen

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux Vraag : Niet alleen de federale overheid draagt verantwoordelijkheid voor buitenlandse aangelegenheden. Ook de gewesten en gemeenschappen zijn voor hun eigen bevoegdheden verantwoordelijk voor internationale relaties. Gezien de beleidscompetenties van de Europese Unie (EU), waarvan er vele in België werden gedecentraliseerd, zijn de gewesten en de gemeenschappen nauw…

Le mécanisme d’initiative citoyenne européenne

Question écrite de M. Richard Miller Question : En rapprochant le citoyen du processus décisionnel européen, l’initiative citoyenne constitue, à n’en pas douter, un instrument pertinent contre le déficit démocratique en général, et contre le déficit de clarté dont souffre particulièrement l’Union européenne (UE) aux yeux des citoyens : je m’en réjouis, d’autant plus que…

Olivier Chastel : « Het Trio Spanje-België-Hongarije moet een inspiratiebron zijn voor de volgende voorzitterschappen van de EU-raad »

Op 29 juni hielden de Ministers van Europese zaken van het Trio Spanje-België-Hongarije hun laatste vergadering om de periode van 1 januari 2010 tot 30 juni 2011 te evalueren. Tijdens de laatste 18 maanden hebben de respectievelijke voorzitterschappen van de EU-raad van Spanje, België en Hongarije bewezen dat de samenwerking in trio tot goede resultaten…

Olivier Chastel : « Le Trio Espagne-Belgique-Hongrie doit inspirer les prochaines présidences du Conseil de l’UE »

Ce 29 juin a eu lieu à Budapest la dernière réunion entre les Ministres chargés des Affaires européennes du Trio Espagne-Belgique-Hongrie. Ceux-ci ont fait le point sur les résultats engrangés du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011. Durant les 18 derniers mois, les Présidences espagnole, belge et hongroise du Conseil de l’Union européenne ont…

Olivier Chastel : België bevestigt opnieuw haar wil om van het universeel recht op gezondheid een prioriteit te maken

Op 27 juni ontmoette de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, vertegenwoordigers van het actieplatform Gezondheid en Solidariteit. Dit platform is samengesteld uit verschillende organisaties, waaronder Oxfam Solidariteit, de Landsbond van Christelijke Mutualiteiten, 11.11.11, het ACW,… Minister Chastel heeft tijdens het onderhoud benadrukt dat gezondheid een belangrijke plaats inneemt in onze Ontwikkelingssamenwerking. In 12 van de…

Olivier Chastel : La Belgique réaffirme sa volonté de faire du droit universel à la santé une de ses priorités

Ce 27 juin, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel a rencontré des représentants de la plateforme d’action Santé et Solidarité. Cette plateforme est composée de nombreuses organisations dont Oxfam Solidarité, l’Alliance pour les mutualités chrétiennes, le CNCD, 11.11.11, le Monde selon les Femmes,… Lors de cet entretien, le Ministre a insisté sur…