Opening van de conferentie over de omzetting van de Europese richtlijnen : Olivier Chastel geeft kennis van de Belgische ervaring

Deze maandag 22 november heeft de Staatssecretaris voor Europese Zaken de Conferentie over de omzetting van de Europese richtlijnen geopend. Het Belgische Voorzitterschap heeft deze conferentie om heel wat redenen georganiseerd. Eerst en vooral ‘is een correcte en tijdige invoering van de Europese wetgeving essentieel om de verwezenlijking van de door de Europese politiek beoogde…

Ouverture de la conférence sur la transposition des directives européennes : Olivier Chastel fait part de l’expérience belge

Ce lundi 22 novembre, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes a ouvert la Conférence sur la transposition des directives européennes. Les raisons qui ont poussé la Présidence belge à organiser cette conférence sont multiples. Tout d’abord, « une mise en œuvre correcte et en temps utile de la législation européenne est essentielle puisqu’elle assure la…

Olivier Chastel vertegenwoordigt de Europese Unie op de 34e EER/EVA-Raad

Vandaag, 22 november, heeft Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel (de Hoge Vertegenwoordiger van) de Europese Unie vertegenwoordigd op de EER/EVA-Raad (Europese Economische Ruimte / Europese Vrijhandelsassociatie), in aanwezigheid van de Ministers van Buitenlandse Zaken van IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Deze Raad vond plaats in twee fasen: de informele politieke dialoog gevolgd door een formele…

Olivier Chastel représente l’Union européenne lors de la 34ème réunion du Conseil EEE/AELE

Ce 22 novembre, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel a représenté la Haute Représentante de l’Union européenne lors de la réunion du Conseil EEE (Espace économique européen)/AELE(Association européenne de libre-échange) en présence des Ministres des Affaires étrangères d’Islande, de Norvège et du Liechtenstein. Ce Conseil s’est déroulé en deux temps : le dialogue…

Werkbezoek van Staatssecretaris Olivier Chastel aan het Europees Parlement

Op 23 en 24 november e.k., zal Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel op de plenaire zitting van het Europees Parlement in Straatsburg, het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vertegenwoordigen. In dit verband, zal Olivier Chastel in het kader van de 10e verjaardag van de VN-Veiligheidsraadresolutie over vrouwen, vrede en veiligheid,…

Mission du Secrétaire d’Etat Olivier Chastel au Parlement européen

Ces 23 et 24 novembre, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel représentera la Présidence belge du Conseil de l’UE lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg. Dans cette perspective, Olivier Chastel fera une déclaration, au nom du Conseil, dans le cadre du 10ème anniversaire de la résolution des Nations Unies…

Steven Vanackere en Olivier Chastel verwelkomen de Conferentie over de omzetting van Europese richtlijnen

Onder toezicht van Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en van Staatssecretaris Olivier Chastel, organiseert het Belgisch voorzitterschap op 22 en 23 november een Conferentie over de omzetting van Europese richtlijnen in het Egmontpaleis te Brussel. Staatssecretaris Chastel maar ook Michel Barnier, Europees Commissaris voor interne markt en diensten, en Malcolm Harbour, Voorzitter van de…

Steven Vanackere et Olivier Chastel accueillent la Conférence sur la transposition des directives européennes

Sous les auspices du Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere et du Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel, la Présidence belge organise ces 22 et 23 novembre une Conférence sur la transposition des directives européennes au Palais d’Egmont à Bruxelles. Le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel mais aussi Michel Barnier, Commissaire européen au marché intérieur…