Onderhoud Staatssecretaris Olivier Chastel met de Vicevoorzitter van de AFCO-commissie Zita Gurmai over het burgerinitiatief

Op dinsdag 20 juli ontving Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel de Vicevoorzitter van de commissie Constitutionele zaken van het Europees Parlement, Zita Gurmai. Volgens het Verdrag van Lissabon zullen het Europees Parlement en de Raad de bepalingen betreffende de procedures en voorwaarden voor het indienen van een burgerinitiatief vastleggen, evenals het minimumaantal lidstaten waaruit…

Entrevue sur l’initiative citoyenne entre la Vice-Présidence de la Commission AFCO Zita Gurmai et le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel

Ce mardi 20 juillet, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a reçu la Vice-présidente de la commission des Affaires constitutionnelles du Parlement européennes, Mme Zita Gurmai pour discuter de l’initiative citoyenne. Selon le Traité de Lisbonne, le Parlement européen et le Conseil arrêteront les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la…

L’initiative citoyenne, un beau projet pour tous les citoyens européens

Saviez-vous que les citoyens européens pourront bientôt participer à l’élaboration des politiques de l’Union européenne ? En effet, c’est une des nouveautés contenues dans le Traité de Lisbonne : 1 million de citoyens pourront demander à la Commission européenne de présenter une proposition législative dans un domaine de sa compétence. Si le principe de l’initiative…

Europese richtlijnen : Olivier Chastel wil prioriteit geven aan een snelle afronding van de inbreukdossiers

Op dinsdag 20 juli heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel, in samenspraak met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, tijdens de Ministerraad een stand van zaken gegeven betreffende de omzetting en uitvoering in Belgisch recht van het Europees recht. Voor elke FOD moesten de individuele fiches worden geëvalueerd en de inbreukprocedures worden opgevolgd. De…

Directives européennes : Olivier Chastel souhaite donner la priorité à une clôture rapide des dossiers d’infractions

Ce mardi 20 juillet en Conseil des Ministres, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a présenté, en concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, l’état d’avancement en matière de transposition et de mise en œuvre du droit européen dans le droit belge. Il s’agissait de procéder à une évaluation des fiches…