Voorstelling van de uitdagingen van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad voor de Commissie AFCO

Op dinsdag 13 juli 2010, vanaf 9u, zal Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel in de Commissie AFCO van het Europees Parlement (constitutionele aangelegenheden) het programma voorstellen van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU. Tijdens de maanden juli en augustus zullen de Belgische ministers die het Voorzitterschap van één van de raadsformaties…

Présentation des enjeux de la Présidence belge du Conseil devant la Commission AFCO

Le mardi 13 juillet 2010 dès 9h, le Secrétaire d’Etat aux Affaires Européennes Olivier Chastel présentera, devant la Commission AFCO du Parlement Européen (affaires constitutionnelles), le programme de la présidence belge du Conseil de l’UE. En effet, au cours du mois de juillet et en septembre, les ministres belges qui assurent la Présidence d’une des…

Olivier Chastel bevestigt dat er nog veel moet gebeuren voor de omzetting van de Europese richtlijnen

In overleg met de Minister van Buitenlandse zaken, Steven Vanackere, heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel zijn collega’s op de Ministerraad een stand van zaken gegeven betreffende de omzetting en uitvoering van Europees recht in Belgisch recht. Olivier Chastel zei dat « sinds de Ministerraad van 19 mei 2010, 8 richtlijnen werden omgezet en…

Olivier Chastel affirme qu’il reste beaucoup à faire en matière de transposition des directives européennes

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a présenté à ses collègues du Conseil des ministres l’état d’avancement en matière de transposition et de mise en œuvre du droit européen dans le droit belge. Olivier Chastel a indiqué que « depuis le Conseil des…