“Only Once” gestemd in het Parlement!

Overheid mag gegevens maar één keer meer opvragen ! Federale overheidsdiensten mogen voortaan geen gegevens van burgers en bedrijven meer opvragen die al bij de overheid ter beschikking zijn. De Ministerraad keurde daartoe in november de wet rond unieke gegevensverzameling goed. De Kamer heeft vandaag dit wetsontwerp goedgekeurd. Via ‘authentieke bronnen’ (de dienst die de…

Rapport van het Monitoringcomité : een kleine bijstelling van 45 miljoen voor de federale begroting 2014

Het Monitoringcomité heeft haar rapport over de uitvoering van de begroting 2014 overhandigd aan Minister van Begroting Olivier Chastel. De Minister heeft er kennis van genomen en informeerde de leden van de Kern en de Minister van Financiën hierover. Het Monitoringcomité bestaat uit hoge ambtenaren van de FOD’s Begroting, Financiën en Sociale Zekerheid alsook uit…

Rapport du Comité de Monitoring : léger dérapage de 45 millions pour le budget 2014 de l’Etat fédéral

Le Comité de Monitoring a remis au Ministre du Budget Olivier Chastel son rapport concernant le suivi du budget 2014. Le Ministre en a pris connaissance et en a informé les membres du Kern et le Ministre des Finances. Le Comité de Monitoring est constitué de hauts fonctionnaires des SPF Budget, Finances et Sécurité sociale…

Stemming in het Parlement over de implementatie van het Europees Begrotingsverdrag

Minister van Begroting Olivier Chastel is tevreden met de goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie (het zogenaamde “begrotingsverdrag”). Dit akkoord voorziet in…