Goedkeuring van een omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid en de controle op de vastleggingen

Op 22 november werd door de Kern en de Minsterraad de omzendbrief van de Minister van Begroting Olivier Chastel goedgekeurd. Het doel van de omzendbrief is te waarborgen dat de boekhoud- en begrotingsverrichtingen van het jaar 2013 goed afgesloten kunnen worden.   Er wordt door de omzendbrief eraan herinnerd dat de vastleggingen vanaf 22 november…

Adoption d’une circulaire de prudence budgétaire et de contrôle des engagements

Le 22 novembre dernier, la circulaire du Ministre du Budget Olivier Chastel a été approuvée par le Kern et le Conseil des Ministres. Cette circulaire est destinée à garantir le bon déroulement de la clôture des opérations comptables et budgétaires de l’année 2013. La circulaire rappelle que la clôture des engagements intervient dès le 22…

Akkoord over de omzetting van het Europees Begrotingsverdrag

Op vrijdag 29 november heeft het Overlegcomité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de Regeringen van de federale Overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen een akkoord bereikt over de implementatie van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie. België heeft dit Verdrag op 2 maart 2012 ondertekend. Het Verdrag…

Overheid mag gegevens maar één keer meer opvragen

Federale overheidsdiensten mogen voortaan geen gegevens van burgers en bedrijven meer opvragen die al bij de overheid ter beschikking zijn. De Ministerraad keurde daartoe vanmorgen de wet rond unieke gegevensverzameling goed. Via ‘authentieke bronnen’ (de dienst die de oorspronkelijke gegevens opvraagt en beheert) en de kruispuntbanken kunnen federale overheidsdiensten binnen de eigen organisatie al heel…

Les autorités ne pourront réclamer des données qu’une seule fois!

Dorénavant les services publics fédéraux ne pourront plus réclamer aux citoyens et aux entreprises des données déjà disponibles auprès des autorités. A cet effet, le Conseil des Ministres a approuvé ce jour la loi sur la collecte unique de données. Les « sources authentiques » (le service qui demande et gère les données initiales) et les banques-carrefours…

Commissie Binnenlandse Zaken: een stand van zaken van de dossiers inzake administratieve vereenvoudiging

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel stelde op dinsdag 26 november zijn beleidsnota voor in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij herhaalde dat de administratieve vereenvoudiging ten diensten van de burgers, de ondernemingen en de verenigingen een prioriteit blijft voor de Regering. Olivier Chastel heeft daarna een stand van zaken geschetst…

Commission Intérieur: état d’avancement des dossiers en matière de simplification administrative

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel a présenté ce mardi 26 novembre sa note de politique générale en commission Intérieur de la Chambre des Représentants. Il a tenu à rappeler que la simplification administrative au profit des citoyens, des entreprises et des associations constituait une priorité du Gouvernement. Olivier Chastel a ensuite dressé…