De uitvoering van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging wordt voortgezet

Op vrijdag 12 juli heeft de Ministerraad op voordracht van Minister voor Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel de inhoud van het formulier voor de regelgevingimpactanalyse goedgekeurd. De opmaak van wetgeving op federaal niveau heeft vaak als risico dat bepaalde bevolkingsgroepen benadeeld worden omdat de impact van deze wet slecht ingeschat werd.  Voortaan  zullen de wetgevers vooraleer…

Poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Action Fédéral de Simplification Administrative

Sur proposition du Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel, le Conseil des Ministres a approuvé ce vendredi 12 juillet le contenu du formulaire relatif à l’analyse d’impact de la réglementation. L’élaboration d’une loi au niveau fédéral présente souvent le risque de léser certains publics tout simplement parce que l’impact de cette loi a été…

Gemeenschappelijke monitoring van ICT-activiteiten leidt naar efficiëntiewinsten en kostenbesparingen

Op voordracht van de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken heeft de Ministerraad op vrijdag 5 juli een omzendbrief goedgekeurd waarbij een doorlopende monitoring van de informaticabehoeften van de verscheidene departementen wordt ingevoerd. Deze omzendbrief heeft als doel om informatie inzake ICT-activiteiten en -kredieten volgens een schematische structuur en…

Un monitoring conjoint des activités ICT mène à des gains d’efficience et des économies

Sur proposition du Ministre du Budget et de la Simplification administrative et du Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, le Conseil des Ministres a approuvé ce vendredi 5 juillet une circulaire procédant à un monitoring permanent des besoins en informatique des différents départements. Cette circulaire vise à collecter les informations relatives aux activités et crédits…