Laattijdig betaalde facturen en de verwijlinteresten in de jaren 2011 en 2012

1. Kunt u voor de jaren 2011, 2012 en 2013 (huidige stand van zaken) aangeven: a) hoeveel facturen er zijn geboekt; b) hoeveel facturen niet binnen de vooropgestelde betalingstermijn zijn betaald; c) welk bedrag dit vertegenwoordigt; d) hoeveel verwijlintresten er zijn betaald? 2. Kunt u de opsplitsing per federale overheidsdienst (FOD) en per maand maken?…

L’adaptation des postes de travail aux fonctionnaires victimes d’un handicap

En cas de maladie grave, lorsqu’il est manifeste que la personne souhaite conserver un lien social via son maintien au travail et que le milieu médical encourage même cette personne à continuer à travailler, il est souvent nécessaire de prévoir des adaptations de son lieu de travail. En tant qu’employeur, l’administration fédérale est d’ailleurs tenue…

Effect van de pensioenmaatregelen op het stelsel van arbeidsongeschiktheid (MV 10471)

De regering hervormt het pensioenstelsel met als doel mensen langer aan het werk te houden. Een aantal maatregelen heeft ongetwijfeld een weerslag op het stelsel van arbeidsongeschiktheid. 1. Kan u meedelen of op regeringsniveau over de impact van de pensioenhervorming op het stelsel van de arbeidsongeschiktheid werd overlegd? 2. Wat is de verwachte budgettaire impact…

Federale Overheidsdiensten – Thuiswerk – Telewerk – Evolutie – Faciliteiten – Beveiliging

In het verleden stelde ik reeds een aantal vragen over thuiswerk bij de Federale Overheidsdiensten (FOD’s). Om de evolutie hiervan op te volgen, herhaal ik de meeste vragen. Graag zou ik verder de aandacht willen vestigen op een aantal andere elementen. De staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit schreef (schriftelijke vraag 5-8153): « De werknemers van…

Werkvloer – Openbare diensten en overheidsbedrijven – Holebi’s – Transseksuelen – Problemen – Coming-out – Pestgedrag – Evolutie inzake tolerantie – Maatregelen

Op 9 januari 2014 stelde ik u onder nr. 5?10759 de volgende vraag betreffende het in rand vermelde onderwerp : « Ik verwijs naar mijn eerdere vragen (onder meer schriftelijke vraag 5-369) over dit onderwerp en het onderzoek van professor J. Vincke  » Discriminatie van holebi’s op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het roze plafond  »…

Actieplan « Diversiteit in de federale overheid » – Handvest Diversiteit – Uitvoering – Vrouwen – Personen met een handicap – Personen van vreemde afkomst – Overzicht

In het Actieplan 2011-2014 « Diversiteit in de federale overheid » worden een dertigtal prioritaire acties vastgelegd die draaien rond vijf pijlers (sensibilisering en diversiteit in het algemeen, rekrutering en selectie, onthaal en integratie, opleiding en ontwikkeling, begeleiding). Daarin wordt onder meer verwezen naar de implementatie van de doelstellingen van het « Handvest Diversiteit » van de federale overheid.…

Personnes avec un handicap – Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion – Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale

Depuis 2009, la Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale (CARPH), instaurée par l’arrêté royal (AR) du 5 mars 2007, veille à l’application de l’objectif de 3 % réservé au recrutement de personnes handicapées. Cette commission est également chargée d’évaluer les efforts entrepris par les organisations fédérales…

Diversité dans la fonction publique

La Flandre s’est dotée d’un plan pour diversifier sa fonction publique. En plus d’une attention à l’équilibre hommes-femmes, au handicap, etc. elle a décidé d’atteindre 4% de fonctionnaires avec des origines étrangères pour 2015 (alors qu’elle estime compter 10% de sa population avec des origines diverses). 1. Quelles sont les estimations en matière de diversité…

Federale overheidsdiensten – Gerechtelijke procedures tegen andere overheden

De federale overheidsdiensten zijn dikwijls betrokken partij in gerechtelijke procedures tegen andere overheden, zoals de gemeenten, provincies, intercommunales, Gewesten en Gemeenschappen, enzovoort. 1. Kan u meedelen in hoeveel gerechtelijke procedures uw administratie betrokken was, opgesplitst voor de jongste vijf jaar, en opgesplitst al naargelang het ging om een geschil met een gemeente, provincie, Gewest, Gemeenschap,…