(fr)

Parlementaire vraag gesteld door  Mevrouw Karolien GROSEMANS Vraag Verschillende instellingen en bedrijven doen regelmatig een inspanning om het goede doel te steunen via officiële acties of schenkingen. Daarnaast worden op de werkvloer soms ook spontaan inzamelacties georganiseerd door (een deel van) het personeel. Ik zou u graag een vraag willen stellen over zulke initiatieven binnen…

Dépenses de l’Union européenne

Question parlementaire posée par Monsieur Kristof WATERSCHOOT Question Pour la dix-huitième fois consécutive, la Cour des comptes européenne rejette les dépenses de l’Union européenne en raison d’un « taux d’erreur inacceptable ». En 2011, ce taux d’erreur atteignait 3,9% et était donc supérieur aux 3,7% de 2010. Il s’agit d’erreurs d’application des règles européennes et nationales. Parmi…

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole – Ziektedagen

Schriftelijke vraag van de heer Yoeri Vastersavendts Vraag Kan de geachte minister de gegevens meedelen met betrekking tot het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 voor personeel tewerkgesteld bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole? Antwoord Het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren…

La réutilisation des recettes de la lutte contre la fraude

Question de M. Steven Vandeput  Question Lors de la confection du budget 2013, le gouvernement a décidé d’investir 10 % des recettes supplémentaires provenant de la lutte contre la fraude dans des mesures visant à accroître la compétitivité de l’économie. Est-il exact que le comité de monitoring abandonne ce principe dans sa note du 13 juin…

L’agrément des associations et la possibilité de déduire des libéralités pour l’année 2012

Question de M. Georges Gilkinet Question Concernant la délivrance des reçus permettant de déduire des libéralités pour l’année 2012, votre collègue en charge des Finances m’a indiqué, le 11 juin, qu’en plus des deux arrêtés royaux signés par le Roi le 25 avril, deux arrêtés supplémentaires avaient reçu un avis favorable de l’Inspection des Finances…

Inspectie van Financiën. – Negatieve adviezen. – Goedkeuring door de minister

Schriftelijke vraag van De heer Kristof Waterschoot Vraag De Inspectie van Financiën is onder meer bevoegd om aanbevelingen te doen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette middelen te verhogen en de werking van de overheidsdiensten te verbeteren. Een negatief advies van de Inspectie van Financiën betekent niet dat het dossier definitief geblokkeerd wordt.…

Tewerkstelling van gehandicapten in de federale overheidsdiensten

Schriftelijke vraag van De heer Guy D’Haeseleer Vraag Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het…

Rekenhof – Controlebevoegdheden – Toepassingsveld – Instellingen – Lijsten

Schriftelijke vraag van mevrouw Anke Van dermeersch  Vraag Sinds 1 januari 2012 is het Rekenhof bevoegd voor de controle van de rekeningen van alle openbare instellingen die door de Staat worden opgericht of die eronder ressorteren. Het Rekenhof heeft onderzocht aan welke criteria een instelling moet voldoen om overeenkomstig de nieuwe wetsbepaling onder zijn controlebevoegdheid te vallen.…

Actieplan administratieve vereenvoudiging 2012

Parlementaire vraag gesteld door Mevrouw Bercy Slegers Vraag Het federale actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 bevat 280 acties. De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) volgt dit plan op en maakt ieder semester een stand van zaken. in 2012 werden twee studies uitgevoerd met betrekking tot respectievelijk het automatisch toekennen van sociale voordelen binnen de sociale…